KVALIFIKACE


  • Stavební fakulta ČVUT Praha

  • Postgraduální studium Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně

  • Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 26.10.1993, č.j. Spr.4130/92, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové

  • Koncesovaný odhadce majetku (držitel Koncesní listiny "Oceňování majetku pro věci movité" podle ust.§54 odst.1 a 2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů)