PODKLADY PRO OCENĚNÍ


 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), u bytu list vlastnictví na byt i dům

 • Aktuální snímek z pozemkové či katastrální mapy, event. geometrický plán

 • Projektovou dokumentaci (pokud existuje)

 • Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí

 • Nabývací tituly (např. kupní nebo darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.), smlouva o zřízení zástavního práva či věcného břemene, vše s vyznačením právní moci

 • Starší znalecké posudky

 • U nemovitostí, které jsou pronajmuty (budovy a haly, celé areály) nájemní smlouvy, doklady o nákladech na správu nemovitost, a to dle účetní evidence, daň z nemovitosti (pokud není nemovitost osvobozena), částku pojistného (pokud je nemovitost pojištěna)

 • U bytu, tzv. Prohlášení vlastníka, podle §5 zákona č.72/1994 Sb., vč. příloh - hlavně grafické přílohy se zobrazením všech podlaží budovy a s vyznačením bytových i nebytových jednotek v budově

 • U bytu smlouvu o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena bytového družstva, vč. příloh - hlavně rafické přílohy se zobrazením všech podlaží budovy a s vyznačením bytových i nebytových jednotek v budově

 • Geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud ještě nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)

 • U pozemku územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce

 • U pozemku stavební povolení (na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.), s vyznačením právní moci

 • Radonový průzkum pozemku

 • U lesních porostů a pozemků: údaje z lesního hospodářského plánu (lesní hospodářské osnovy), zejména údaje o zakmenění porostů, bonitě, stáří porostů, souboru lesních typů, obmýtí

 • Objednávka (jméno, příjmení, adresa, telefon, účel posudku, příp. další informace)

  Pozn. Seznam podkladů má pouze orientační charakter.
  Nutno vždy upřesnit dle konkrétního případu.